Nguồn bài viết : Business2Community Trước đây sử dụng funnel truyền thống là Awareness – Interest – Desire – Action. Hiện tại đề xuất : Loyal – Active – Lapsing – Inactive. Mô hình này bỏ qua các bước phía trên như Awareness/Interest mà tập trung nhiều hơn vào phần sau khi user đã cài app. Điều này dẫn tới việc re-engage user để user có thể tiếp tục sử dụng app là quan trọng. Re-engage có thể thực hiện bằng nhiều cách, từ in-app, bắn notification cho tới gửi email, chạy quảng cáo re-targeting. Update 16Jul :     Một bài viết khác tới từ AdExchanger cũng khá hay.